Běžný život v Domově Svatý Jan
 
 

Snahou všech zaměstnanců Domova Svatý Jan je, aby každodenní život našich uživatelů co nejvíce odpovídal běžnému životu ostatních lidí, kteří žijí v našem okolí.

 
 

Podpora uživateli je poskytována v závislosti na službě, kterou v Domově Svatý Jan využívá (více o poskytovaných službách viz úvodní strana, dokumenty...), rozsah a způsob podpory uživateli se konkretizuje ve smlouvě o poskytování sociální služby a dále během individuálního plánování průběhu služby s uživatelem. Výsledkem je individuální podpora uživatele, která odpovídá jeho požadavkům, potřebám, přáním a zájmům. Tato podpora pomáhá uživateli žít běžnějším způsobem života a hlavně uživatele směřuje k větší samostatnosti a tedy i nezávislosti.

 
 

Běžný den uživatele v Domově Svatý Jan je tvořen normálními aktivitami, které patří k obyčejnému životu. Uživatel se dle svých možností stará o sebe samotného, své osobní věci a svou domácnost - podpora přichází v okamžiku, kdy uživatel nějakou z těchto (nebo jiných dalších běžných činností) není schopný samostatně vykonávat. Míra a forma podpory je plně individuální - od slovní nápovědy, vedení gestem, názorné ukázky postupu až po částečnou fyzickou nebo úplnou fyzickou asistenci apod. Stejně tak je tomu v dalších oblastech života jako je naplnění volného času, vhodné zaměstnání, kontakt s okolím, obstarávání finančních a úředních záležitostí atd.

 
 

Nabídka aktivit pro uživatele v Domově Svatý Jan je velmi pestrá, vychází z poptávky uživatelů, poslání jednotlivých nabízených sociálních služeb a také z reálných možností Domova Svatý Jan. Spektrum aktivit zahrnuje trénink dovedností péče o sebe samotného, domácnost, své okolí, nabídku vhodné práce - zaměstnání, nabídku vyplnění volného času aj. Často jde o krátkodobé aktivity uživatelů s cílem jejich zapojení do obyčejného života, nezřídka bývá důležitější  vlastní průběh aktivity než její výsledek - chceme dát uživateli možnost žít normálněji, samostatněji, poznat svobodu ale i povinnosti s možnými riziky, zažít pocit sounáležitosti s vlastní komunitou, starat se alespoň částečně o sebe samotného a své okolí, zažít radost z pocitu, že je člověk užitečný a důležitý...

 
 

 Máme dlouholeté zkušenosti s aktivitami jako je alternativní a augmentativní komunikace, bazální stimulace, snoezelen, pracovní terapie (provozujeme dílny pro různé pracovní aktivity, tkaní, keramiku...), muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, využívání počítačů a internetu, pohybové a rehabilitační aktivity. Společně se staráme o naší zahradu, jezdíme na nejrůznější výlety, účastníme se dovolených, pořádáme vlastní akce (Společenský ples, minifestival Vítání léta, tématické dny) atd. Výčet nabízených aktivit není pochopitelně úplný, pro lepší představu o životě v Domově Svatý Jan nahlédněte také do části aktuality nebo archiv akcí těchto www stránek.

 

 

DOMOV SVATÝ JAN

poskytovatel sociálních služeb

se sídlem Svatý Jan 40

262 56 Krásná Hora nad Vltavou

 

tel.: 318 862 389

 

IČO: 42727235

právní forma: příspěvková organizace Středočeského kraje

bankovní spojení: Komerční banka 12538211/0100