17.2.2016
další informace o individuálním projektu MPSV Transformace sociálních služeb

Ke konci roku 2015 byl ukončen individuální projekt MPSV Transformace sociálních služeb. V tomto projektu jsme byli zapojeni již od počátku roku 2013, smyslem naší účasti bylo naplánování a uskutečnění některých změn, které ve svém důsledku zkvalitní život našich uživatelů. 

Snahu o vylepšení služeb, které poskytujeme, však nelze omezit pouze na aktivity realizované v tomto projektu. O odstraňování institucionálních prvků v Domově, humanizaci prostředí, přibližování bydlení ke komunitního typu usilujeme dlouhodobě. V minulosti tak řada našich uživatelů přestala využívat pobytovou službu domov pro osoby se zdravotním postižením a přešla do svých vlastních bytů v místním regionu. Tito uživatelé již řadu let žijí v podstatě zcela nezávisle a v současné době využívají velmi omezeně pouze terénní službu podpora samostatného bydlení. Stejně tak v areálu Domova proběhla celá řada pozitivních změn - úprav, kterými se život uživatelů více přiblížil běžnému způsobu života ostatních lidí.

Díky projektu Transformace sociálních služeb jsme zformovali vizi změn pro budoucí období Domova - vznikl strategický dokument tzv. Rozvojový plán. V tomto plánu je nastíněna představa a možnosti, jak dále měnit námi poskytované služby ve služby komunitního typu, jak dále humanizovat prostředí Domova - např. cestou otevření (rozšíření) komunitních služeb v Sedlčanech, snížením stávající kapacity služeb (počet lůžek) apod. Projekt podpořil zaměstnance i uživatele také prostřednictvím vzdělávání - všichni měli příležitost získávat nové informace, seznámit s praktickými zkušenostmi z jiných podobných zařízení apod. Během projektu jsme tak spolupracovali s dalšími poskytovateli sociálních služeb aj. subjekty - získali jsme cenné vazby a kontakty, které jistě využijeme i v budoucnu. Významná byla podpora ze strany zřizovatele - tedy Krajského úřadu Středočeského kraje. Byla realizována řada změn, které vedla ke zkvalitnění života našich uživatelů - vznik tzv. cvičných domácností, dílčí úprava prostředí a podmínek v Domově, přechod dalších uživatelů do vlastních bytů…

Individuální projekt MPSV Transformace sociálních služeb byl velmi důležitým prvkem v pestré mozaice změn, které v Domově probíhaly, probíhají a budou nadále probíhat. Změn, na jejichž konci a díky kterým uživatel prožívá skutečně kvalitní a běžný život plný příležitostí, osobní spokojenosti, seberealizace ale i přijetí zodpovědnosti za sebe samotného.

 

17.2.2016
nová cvičná domácnost

Otevřeli jsme další cvičnou domácnost. Nově otevřená cvičná domácnost je výjimečná ve své cílové skupině - žijí zde uživatelé s vyšší mírou podpory, tedy uživatelé, kteří jsou často výrazně závislí na pomoci ostatních lidí. Experimentální chod této cvičné domácnosti se velmi osvědčil - i uživatelé s vyšší mírou podpory mohou žít „běžněji“ a alespoň částečně se spolupodílet na zajištění chodu svého bydlení.


11.6.2014
 

Vytvořili jsme nový informační leták týkající se transformačních změn v Domově Svatý Jan. Prohlédnout si ho můžete prostřednictvím níže uvedených odkazů. Pro stažení celého letáku v PDF souboru klikněte zde.


11.4.2014
 

1. dubna jsme v zahájili provoz tzv. cvičných domácností - v areálu Domova Svatý Jan vznikly úpravou stávajících podmínek a prostředí dvě nezávislé komunity. Cílem těchto skupin je připravit některé z našich uživatelů na přechod do nové sociální služby - chráněného bydlení (více viz „vize změn“ na této stránce). Uživatelé cvičných domácností postupně dle svých možností a potřeb trénují nejrůznější dovednosti, získávají různé kompetence nutné k samostatnějšímu způsobu života. Všední den těchto uživatelů tak zaplňují běžné aktivity - příprava jídla, péče o domácnost, zacházení s běžnými domácími spotřebiči, nákupy, obstarávání různých osobních záležitostí, cestování, seznamování se s novým prostředím, trénink orientace ve městě…


31.3.2014
 

Transformace v Domově Svatý Jan 

Na začátku roku 2013 byl Domov Svatý Jan na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí (více zde) vybrán do individuálního projektu MPSV - Transformace sociálních služeb. Rada Středočeského kraje následně odsouhlasila svým usnesením (více zde) zapojení Domova Svatý Jan do tohoto projektu.

 

Více o projektu viz tyto odkazy:

http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/socialni-oblast/proces-planovani-socialnich-sluzeb/transformace-socialnich-sluzeb-ve-Stredoceskem-kraji (zdroj Krajský úřad Středočeského kraje)

http://www.mpsv.cz/cs/14597 (zdroj Ministerstvo práce a sociálních věcí)

 

Smyslem účasti Domova Svatý Jan v tomto projektu je uskutečnění naplánovaných změn v poskytovaní sociálních služeb, které zkvalitní podmínky života uživatelů. Přinesou jim nové možnosti a významně přiblíží jejich život běžnému způsobu života ostatních lidí.

 

Vize změn v Domově Svatý Jan:

Chceme rozšířit nabídku sociálních služeb o chráněné bydlení. Chráněné bydlení umožní současným uživatelům s mentálním a kombinovaným postižením žít s přiměřenou podporou pracovníků běžným způsobem života v přirozeném prostředí. Tuto službu chceme začít poskytovat 6-8 uživatelům v pronajatých bytech nebo domech v Sedlčanech. Dále chceme zkvalitnit poskytování stávajících sociálních služeb v Domově Svatý Jan.

 

O průběhu - výsledcích těchto plánovaných změn Vás budeme průběžně informovat prostřednictvím těchto webových stránek a dalších dostupných zdrojů (regionální tisk, facebook, letáky, akce pro veřejnost atd.).

 
zpět
 

 

DOMOV SVATÝ JAN

poskytovatel sociálních služeb

se sídlem Svatý Jan 40

262 56 Krásná Hora nad Vltavou

 

tel.: 318 862 389

 

IČO: 42727235

právní forma: příspěvková organizace Středočeského kraje

bankovní spojení: Komerční banka 12538211/0100